Vilkår og bestemmelser hos BOX2U for leje af opbevaringsrum

 

1. LEJENS BETALING

1.1. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling hver den sidste bankdag i måneden. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald.

1.2. Lejemål under 30 dage betales med forudbetaling.

1.3. Manglende eller forsinket betaling. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 250, der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.


2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelsesfristen er 1 måned. Til den første i en måned..

2.2. Udlejers opsigelse. Lejemålet er tidsubegrænset.


3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter, jf. lejekontrakten. 3.2. Begrænsning i anvendelse. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige.

3.3. Lejers erstatningsansvar. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.


4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE
.

4.1. Forsikring af det opbevarede er lejers risiko, og er som udgangspunkt dækket af lejers indbo- / løsøreforsikring under forudsætning af, at lejer giver sit forsikringsselskab meddelelse herom. Ansvaret herfor er udtrykkeligt lejers. Udlejer har tegnet alm. bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader som sker på lejers opbevarede genstande ikke er omfattet af udlejers forsikring.


5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Adgang til lokalerne foregår via kodetastatur på yderdøren.

Ved betaling af 1. leje udleveres kode til døren.

HUSK AT LUKKE PORTEN / DØREN EFTER DIG.


6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat.

6.2. Forandringer. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af det lejede.


7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andetmateriel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri, og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf, på baggrund af foretagne videooptagelser.

7.3. Efterladte varer. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.


8. AFLEVERING AF LEJEMÅL.

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.


9. UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Udlejers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Udlejer kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tids tab, driftstab, avance tab og andre indirekte tab. Lejer er forpligtet til, i det omfang, lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. punkt 4.

9.2. Udlejers adgang til det lejede. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.


10. SALGSFULDMAGT.

10.1. Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.


11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT.

11.1. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale, henvises der til lejelovens, subsidiært erhvervslejelovens almindelige betingelser.

Box2u betingelser